Marketingo sertifikavimo nuostatai

 

 

 

1. Straipsnis. Bendroji dalis

 

Lietuvos marketingo asociacija (toliau – LiMA), įgyvendina misiją stiprinti marketingo veiklą Lietuvoje, vykdo marketingo sertifikavimo programas šiais tikslais:

1.1. Užtikrinti tęstinio profesinio tobulėjimo galimybes (angl. Continuous Professional Development) įvairiais karjeros etapais marketingo profesinės bendruomenės nariams ar siekiantiems jais tapti.

1.2. Sudaryti sąlygas profesinei bendruomenei siekti marketingo kompetencijų ugdymo, patvirtinimo ir pripažinimo pagal tarptautinę praktiką.

1.3. Standartizuoti marketingo profesionalų kompetencijas Lietuvos rinkos ir tarptautiniu mastu; skatinti Lietuvos marketingo profesionalų integraciją į Europos profesinę bendruomenę ir darbo rinką.

1.4. Skatinti nuolatinį, reguliarų, kokybišką marketingo srityje dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą; dalijimąsi patirtimi.

1.5. Šviesti marketingo darbdavių rinką, padėti jiems tikslingai ieškoti ir pasirinkti darbuotojus arba paslaugų teikėjus pagal funkcijoms vykdyti reikalingą marketingo profesionalo lygmenį ir sritį.

1.6. Kelti marketingo srities standartus, skatinti marketingo veikloje veikiančius asmenis laikytis etiškų darbo principų.

1.7. Marketingo sertifikavimo programos atitinka Europos Marketingo Konfederacijos (European Marketing Confederation, EMC) lygmenis bei yra suderintos su Europos kvalifikacijų sąrangos (angl. European Qualification Framework; EQF) lygmenimis.

1.8. Marketingo sertifikavimo programas LiMA vykdo savarankiškai ir/arba drauge su partneriais. Kokios institucijos yra programos akreditacijos ir/arba mokymų partneriai, nurodoma programos apraše. 

1.9. Išlaikiusiam reikiamus egzaminus ir/arba įgyvendinus kitus programos reikalavimus, kandidatui suteikiamas atitinkamas LiMA ir (jei yra) akredituojančios institucijos sertifikavimo pažymėjimas, liudijantis marketingo kompetencijų lygmenį. Asmuo įtraukiamas į sertifikuotų marketingo specialistų, vadovų ir profesionalų registrą(us).

 

2. Straipsnis. Sertifikavimo sistemos principai

 

LiMA sertifikavimo sistema valdoma ir įgyvendinama laikantis šių principų:

2.1. Skaidrumo – valdysena su atitinkamiems organams priskirtomis funkcijomis, programos turinio reikalavimai, vertinimo principai ir procedūros yra skelbiami viešai. Suinteresuotieji asmenys informuojami apie sprendimus, procesą, principus tiek, kiek tai įmanoma neatskleidžiant egzaminų turinio bei asmens duomenų.

2.2 Nepriklausomumo – sertifikavimo programų valdymo ir administravimo organai bei programoje dėstantys dėstytojai yra atsieti nuo vertinimo. Egzaminų ir apeliacinė komisija bei vertintojai (vertinimo komisija), nustatydama vertinimo standartus ir/arba vertindama kandidatus veikia savarankiškai savo kompetencijos ribose. Siekiant sertifikavimo reikalavimų, mokymų turinio bei egzaminų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo harmonizavimo, LiMA sertifikavimo programų valdymo ir administravimo organai bendradarbiauja su Egzaminų ir apeliacine komisija, tačiau negali daryti įtakos individualiam vertinimui ar apeliacijos dėl vertinimo svarstymui.

2.3. Konfidencialumo – kiekvienas asmuo, susijęs su egzaminų užduočių rengimu ir/arba egzamino vykdymu ir dėl to disponuojantis arba galintis disponuoti duomenimis, kurių konfidencialumas tokiam asmeniui yra žinomas arba galima pagrįstai teigti, kad jis privalėjo apie tai numanyti, privalo tokius duomenis laikyti paslaptyje, net jeigu tokia prievolė neišplaukia iš jo pareigybės, profesijos arba jam duotų nurodymų, nebent teisės aktų nuostatai įpareigotų tokį asmenį atskleisti konfidencialius duomenis arba jis turėtų tai padaryti vykdydamas egzaminų reglamente numatytas pareigas. Konfidencialumas pirmiausia apima informacijos, kurią gavę individualiai esami ir būsimi kandidatai įgytų nesąžiningą pranašumą vertinime, apsaugą, bei kaip duomenų apie konkrečių kandidatų egzaminų užduotis bei rezultatus apsaugą. Konfidencialumo pažeidimu nelaikoma ankstesnių egzaminų užduočių ar patirčių aptarimas, vykdomas kandidatų grupei. 

2.4. Nešališkumo – vertinimo komisija bei apeliacinė komisija, vertindama kandidatus,

laikosi objektyvumo ir nešališkumo principų. Kandidatas vertinamas remiantis

apibrėžtais kriterijais. Ten, kur įmanoma ir tikslinga, vertinimas pagrindžiamas ir paaiškinamas kandidatui laikantis nustatytų procedūrų. 

 

3. Straipsnis. Sąvokos. 

 

3.1. Akredituojanti institucija – konkrečias LiMA programas ir/arba visą LiMA sertifikavimo sistemą akreditavusi tarptautinė profesinė institucija, drauge su atitinkamo lygmens LiMA sertifikavimo diplomu išduodanti savo sertifikavimo pažymėjimą (diplomą).

3.2. Egzaminavimo reikalavimai - Egzaminų ir apeliacinės komisijos rengiama užduotis, nusakanti, kokių mokymosi siekinių patikrinimą turi užtikrinti konkrečios programos egzaminų užduotis, kokios temos turi būti apimtos bei kokia yra užduočių sandara.

3.3. Egzamino modulis – sudedamoji sertifikavimo programos dalis, tai yra vienas egzaminas, kuriam būdinga specifinė žinių tikrinimo forma, pavyzdžiui testas, atviri teoriniai klausimai, atvejų analizės sprendimas, darbo rašymas ir jo gynimas (egzaminas žodžiu). Sertifikavimo programoje nurodoma, kiek ir kokie moduliai turi būti išlaikyti, kad kandidatas būtų sertifikuotas.

3.4. Egzaminų bankas – uždarų ir atvirų klausimų ar kitų egzaminų užduočių, pavyzdžiui, atvejų analizių visuma, iš kurios remiantis nustatytais kriterijais atrenkami klausimai ar užduotys artimiausiam egzaminui.

3.5. Egzaminų rezultatų pažymėjimas – pažymėjimas, kurį kandidatui išduoda LiMA po kiekvieno egzamino laikymo. Pažymėjime nurodoma egzamino data, kompetencijų atitikties lygmuo ir programos pavadinimas, kandidato vardas ir pavardė, egzamino modulis, maksimalus galimų surinkti balų skaičius, kandidato įvertinimas, galutinis rezultatas (išlaikyta ar neišlaikyta).

3.6. Egzaminų užduotis - konkrečiam egzaminui, vykstančiam nustatytą datą, parengta arba iš egzaminų banko nustatyta tvarka parinkta užduotis.

3.7. Egzaminų vertinimo komisija – LiMA Egzaminavimo centro sudaryta kvalifikuota komisija kandidatų egzaminų atsakymams įvertinti, kai egzaminas vykdomas raštu su atvirais klausimais arba žodžiu.

3.8. Kandidatas sertifikatui įgyti (kandidatas) – asmuo, įregistruotas į sertifikavimo programą dalyvauti pasirengimo egzaminui mokymuose, egzamino laikyme arba jį laikantis/laikęs ar dalyvavęs kompetencijųpripažinimo procedūroje.

3.9. Mokymų partneris – švietimo ir mokslo ir/arba mokymų institucija arba individualus ekspertas, kurie pagal atskirą sutartį dalyvauja LiMA mokymų ir sertifikavimo programų turinio kūrimo, tobulinimo, mokymų ir/arba egzaminavimo procese, skirdami administracinius, mokslo ir mokymų darbuotojų išteklius ir/arba organizuodami visą ar dalį mokymo proceso.

3.10. Mokymų pažymėjimas – kandidatui išduodamas mokymų baigimo pažymėjimas, kuriame nurodomas programos pavadinimas, mokymų trukmė akademinėmis valandomis, mokymus organizavusi institucija, mokymų laikotarpis. Mokymų pažymėjimas išduodamas, kai kandidatas lankė ne mažiau kaip 70% programos mokymų užsiėmimų. Mokymų pažymėjimas nėra sertifikavimo (įgytų kompetencijų) pažymėjimas ir savaime nesuteikia teisės įgyti sertifikatą.

3.11. Mokymų programa (kursai) – LiMA organizuojama konkrečios dėstymo ir savarankiško mokymosi valandų apimties programa, vykdoma siekiant padėti kandidatams pasiruošti atitinkamam egzaminui pagal LiMA nustatytus kompetencijų reikalavimus. Dalyvavimas mokymų programoje yra neatsiejama dalyvavimo sertifikavimo programoje dalis tais atvejais, kai kompetenciją liudijantis sertifikatas suteikiamas išlaikius nustatytus egzaminus

3.12. Sertifikavimo pažymėjimas (sertifikatas, diplomas) – dokumentas, kurį išduoda LiMA ir (jei yra) akredituojanti institucija įvykdžius visus sertifikatui įgyti keliamus reikalavimus. Diplome nurodoma jo išdavimo data, kompetencijų lygmuo, programos pavadinimas, diplomą įgijusio asmens vardas ir pavardė, diplomo registracijos numeris, diplomą išdavusi institucija.

3.13. Sertifikavimo programa – programa, susidedanti iš mokymų ir egzaminavimo. Programose dalyvaujama visa apimtimi, tai yra, kandidatas negali dalyvauti tik dalyje programos, pavyzdžiui, tik mokymuose, arba tik egzamine, išskyrus tuos atvejus, kai dalis programos buvo perkelta pagal individualų susitarimą su LiMA dėl pateisinamų aplinkybių, arba kai egzaminas laikomas pakartotinai.

3.14. Sertifikavimo programos aprašas – aprašas, kuriame nurodomas sertifikavimo programos pavadinimas, kompetencijų lygmuo, numatomi mokymosi pasiekimai, mokymų programos trukmė ir turinys, mokymų ir/arba egzamino kalba, egzaminavimo (vertinimo) kriterijai ir reikalavimai, egzamino trukmė, egzaminavimo būdas (raštu, žodžiu arba pagal kitus pateikus įrodymus), egzaminavimo forma (tiesiogiai dalyvaujant egzamine arba nuotoliniu būdu), mokymų partneris (jei yra), akreditavusi institucija (jei yra), institucijos, kurios išduoda kompetencijas liudijantį diplomą, sėkmingai įgyvendinus programos reikalavimus.

3.15. Sertifikavimo projektas - LiMA marketingo kompetencijų sertifikavimo veikla kaip visų sertifikavimo programų ir su sertifikavimu susijusių veiklų visuma, valdoma ir įgyvendinama nustatytų valdymo ir įgyvendinimo organų. 

3.16. Vertintojaskonkretaus egzamino vertinimo komisijos narys.

 

4. Straipsnis. LiMA Sertifikavimo projekto valdymas ir įgyvendinimas

 

4.1. LiMA Sertifikavimo valdo ir įgyvendina LiMA Valdyba, LiMA Sertifikavimo komitetas, LiMA Sertifikavimo centras, LiMA Egzaminavimo centras, į kurį įeina Egzaminavimo ir apeliacijų komitetas.

4.2. LiMA Valdyba atlieka LiMA įstatuose jai priskirtas funkcijas, įskaitant, tačiau neapsiribojant šiomis su Sertifikavimo veikla susijusiomis funkcijomis:

4.2.1. LiMA sertifikavimo sistemos diegimo ir įgyvendinimo strateginis valdymas Lietuvoje, vadovaujantis tarptautine praktika ir prisitaikant prie Lietuvos rinkos ypatumų.

4.2.2. Marketingo kompetencijų lygmenų sistemos tvirtinimas.

4.2.3. Sertifikavimo programų portfelio tvirtinimas.

4.2.4. Veiklos ir finansinių planų nustatymas Sertifikavimo projektui, projektų rezultatų tvirtinimas.

4.2.5. Kiti strateginio pobūdžio klausimai.

4.3. LiMA Sertifikavimo komitetas:

4.3.1. Sertifikavimo komitetas – LiMA Valdybos iniciatyva suformuotas organas, užtikrinantis Sertifikavimo projekto, tame tarpe ir jo  proceso, turinio ir tarptautinių akreditacijų priežiūrą.

4.3.2. Sertifikavimo komitetas suformuojamas iš 5 LiMA valdybos paskirtų atstovų, tarp kurių turėtų būti Švietimo sritį kuruojantis Valdybos narys, LiMA sertifikavimo programų dėstytojų atstovas, LiMA Sertifikavimo centro vadovas ir marketingo srities profesionalas. Sertifikavimo Komitetui vadovauja LiMA Valdybos narys, kuruojantis LiMA švietimo sritį.

4.3.3. Sertifikavimo komitetas posėdžiauja pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus.

4.3.4. Į Sertifikavo komiteto posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami Egzaminavimo ir apeliacinio komiteto atstovai, akredituojančiųjų institucijų ar mokymų partnerių atstovai. Dalyvaudami posėdžiuose, šie atstovai atlieka informacinį bei patariamąjį vaidmenį ir neturi balso teisės priimant sprendimus.

4.3.5. Sertifikavimo komiteto sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius vienodai, sprendimą lemia Sertifikavimo komiteto pirmininko balsas. Sertifikavimo komitetoposėdžių sprendimus protokoluoja bendru sutarimu išrinktas posėdžio sekretorius.

4.3.6. Sertifikavimo komiteto  narių veikla yra neatlygintina.

4.3.7. LiMA Valdybos Švietimo grupės narių veiklos kadencija Sertifikavimo komitete sutampa su LiMA Valdybos kadencija. Kitų Sertifikavimo komiteto narių kadencija – dveji metai. Sertifikavimo komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

4.3.8. LiMA Sertifikavimo komiteto nario veikla komitete nutrūksta automatiškai, jei narys pažeidžia LiMA įstatus ir/arba etikos kodeksą. Į jo vietą LiMA Valdyba paskiria kitą narį. 4.3.9. Sertifikavimo komiteto funkcijos:

4.3.9.1. Sprendimų dėl akredituojančių institucijų ir mokymų partnerių inicijavimas ir/arba tvirtinimas.

4.3.9.2 Rinkos poreikių ir lūkesčių marketingo srities darbuotojams analizė.

4.3.9.3. Sertifikavimo lygmenų ir mokymosi siekinių (angl. learning outcomes), mokymų programų turinio ir egzamino reikalavimų harmonizacijos užtikrinimas.

4.3.9.4. Konkreč.ių mokymų ir sertifikavimo programų tvirtinimas, turinio pakeitimo inicijavimas.

4.3.9.5. Sertifikavimo projekto ir programų kokybės ir atitikties rinkos poreikiams stebėsena.

4.3.9.6. Sertifikavimo programų reikalavimų, mokymų medžiagos ir egzaminavimo medžiagos suderinamumo stebėsena.

4.3.9.7. Pagal poreikį – mokymų, egzaminų kokybės tikrinimas.

4.3.9.8. Kiti su projekto taktine veikla susiję klausimai. 

4.4. Sertifikavimo centras

4.4.1. Sertifikavimo centras– LiMA struktūrinis padalinys, atsakingas už sklandų mokymų ir sertifikavimo proceso vykdymą bei administravimą.

4.4.2. Sertifikavimo centrui vadovauja LiMA Direktoriaus paskirtas LiMA darbuotojas.

4.4.3. Sertifikavimo centro funkcijos:

4.4.3.1. LiMA sertifikavimo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje.

4.4.3.2. Mokymų programų sudarymas pagal Sertifikavimo komiteto patvirtintus mokymosi siekinius (angl. learning outcomes) ir jų pateikimas tvirtinti Sertifikavimo komitetui.

4.4.3.3. Bendradarbiavimas su esamais ir potencialiais akreditavimo partneriais, tarptautinėmis marketingo institucijomis akreditavimo ir profesinių standartų klausimais.

4.4.3.4. Bendradarbiavimas su esamais ir potencialiais mokymų partneriais.

4.4.3.5. Programų akreditavimo ar kito formalaus pripažinimo tarptautinėse ir nacionalinėse institucijose proceso organizavimas, akreditavimo reikalavimų užtikrinimas.

4.4.3.6. Dėstytojų atranka, samda, paskaitų atitikties programos temų, lygmens ir kokybės reikalavimams užtikrinimas; dėstytojų  instruktavimas ir konsultavimas mokymų turinio atitikties mokymosi siekiniams, kokybės bei administraciniais klausimais.

4.4.3.7. Egzaminavimo komisijos narių, kuriuos patvirtino Egzaminavimo ir apeliacinė komisija, instruktavimas proceso klausimais ir administravimas.

4.4.3.8. Asmenų (kandidatų) atranka į konkrečią sertifikavimo programą pagal kandidatams keliamus reikalavimus bei įgyjamų kompetencijų lygmenį; kandidatų konsultavimas dėl jiems pagal patirtį ir kompetenciją tinkamo sertifikavimo lygmens.

4.4.3.9. Kandidatų registravimas į sertifikavimo programas.

4.4.3.10. Korespondencijos su kandidatais palaikymas bei nukreipimas kitiems atsakingiems organams.

4.4.3.11. Programų turinio parengimo darbo grupės organizavimas, programų aprašų parengimas ir pateikimas tvirtinti LiMA Sertifikavimo Komitetui. Reguliarių pasiūlymų teikimas LiMA Sertifikavimo komitetui dėl programų mokymo siekinių ir turinio atnaujinimo vadovaujantis pokyčiais marketingo srityje ir/arba darbo rinkos poreikiais kompetencijoms.

4.4.3.12. Mokymų ir sertifikavimo tvarkaraščio sudarymas ir savalaikis paskelbimas.

4.4.3.13. Mokymų pažymėjimų, egzaminų rezultatų pažymėjimų išdavimas.

4.4.3.14. Sertifikavimo pažymėjimų (diplomų) registro vedimas, diplomų išdavimas.

4.4.3.15. Grįžtamojo ryšio iš mokymų ir sertifikavimo programų dalyvių (kandidatų) rinkimas ir sisteminimas.

4.4.3.16. Kokybės stebėsena ir programų tobulinimo užtikrinimas remiantis grįžtamuoju ryšiu.

4.4.3.17. Metinių ataskaitų rengimas apie programos dalyvių (kandidatų) skaičių, įgyvendinimą, apibendrintą programos kokybės vertinimą ir teikimas LiMA Sertifikavimo Komitetui ir/arba LiMA Valdybai. 

4.4.3.18. Sertifikavimo programų įkainių nustatymas.

4.4.3.19. Sertifikavimo programų marketingo ir pardavimų organizavimas.

4.4.3.20. Sertifikavimo projekto pajamų ir išlaidų administravimas.

4.4.3.21. Kita administracinė su LiMA Sertifikavimo projekto įgyvendinimu susijusi veikla. 

4.4.3.22 LiMA Sertifikavimo centras turi teisę organizuoti visą ar dalį mokymų programos dėstymo per Mokymų partnerį, paskelbiant apie tai sertifikavimo programoje. Mokymų partnerio dėstytojams ir procesui keliami tie patys reikalavimai, kokybės vertinimo kriterijai ir grįžtamojo ryšio vertinimo procedūros, kaip ir tiesiogiai LiMA organizuojamose mokymų programose. 

4.5. Egzaminavimo centras

4.5.1. Egzaminavimo centras – LiMA struktūrinis padalinys arba atskiras juridinis vienetas, atsakingas už egzaminavimo procesą ir turinį. Į Egzaminavimo centro sudėtį įeina Egzaminavimo ir apeliacijų komitetas bei Egzaminavimo administratorius.

4.5.2. Egzaminavimo ir apeliacijų komitetas – LiMA sudarytas nuolatinio pobūdžio komitetas, tvirtinantis konkrečių programų egzaminavimo reikalavimus, egzamino užduočių banką ir konkretaus egzamino užduotis, bei vykdantis apeliacinės komisijos funkcijas tais atvejais, kai kandidatas nesutinka su egzamino arba kompetencijos atitikties vertinimo rezultatais.

4.5.3. Egzaminavimo ir apeliacijų komitetą sudaro mažiausiai trys nariai.

4.5.4. Egzaminavimu ir apeliacijų komiteto nariams keliami reikalavimai:

4.5.4.1. Ne mažiau nei penkerių metų darbo patirtis marketingo srityje arba ne mažiau nei penkerių metų akademinio darbo patirtis aukštojoje mokykloje marketingo srityje.

4.5.4.2. Privalumais laikoma: (a) Patirtis kuriant arba įgyvendinant neformalaus ir formalaus ugdymo programas, dalyvaujant tokių programų komitetuose, rengiant vertinimo užduotis ir/arba vertinant užduočių atlikimą; (b) Mokslų daktaro laipsnis socialinių arba humanitarinių mokslų srityje; (c) kita pedagoginė arba andragoginė patirtis.

4.5.5. Egzaminavimo ir apeliacijų komitetui vadovauja pirmininkas, išrinktas iš narių.

4.5.6. Egzaminavimo reikalavimų rengimo, egzaminų užduočių rengimo arba rengimo koordinavimo, peržiūros darbus nariai skirstosi tarpusavyje bendru sutarimu.

4.5.7. Egzaminų užduotis gali rengti atrinkti ekspertai ar dalykų dėstytojai pagal atskiras sutartis, laikydamiesi konfidencialumo reikalavimų. Tokiu atveju parengtą medžiagą turi peržiūrėti ir vizuoti ne mažiau nei du Egzaminavimo ir apeliacinės komisijos nariai.

4.5.8. Egzaminavimo reikalavimus, egzaminų banką, konkrečių egzaminų užduotis, atrinktas iš egzaminų banko, tvirtina pirmininkas.

4.5.9. Apeliacijas ir skundus nagrinėja mažiausiai trys Egzaminavimo ir apeliacijų komiteto nariai. Nariai gali posėdžiauti nurodytu laiku arba pareikšti nuomonę raštu per nurodytą terminą. Sprendimai priimami balsų dauguma. Sprendimus protokoluoja vienas iš narių, išrinktas bendru sutarimu.

4.5.10. Egzaminavimo ir apeliacijų komiteto funkcijos:

4.5.10.1. Egzaminų reikalavimų patvirtinimas pagal programos mokymosi siekinius.

4.5.10.2. Egzaminų užduočių (su vertinimo instrukcijomis) skaičiaus, atitikties programos mokymosi siekiniams  ir sudėtingumo pagal kompetencijų lygmenį banko sukūrimas ir palaikymas kiekvienai programai atskirai.

4.5.10.3. Savalaikio egzaminų banko atnaujinimo, koregavimo, pasenusių užduočių šalinimo užtikrinimas.

4.5.10.4. Ekspertų, rengiančių egzaminų banko dalis ir/arba atskiras egzaminų užduotis, atranka; reikalavimų užduočių parengimui formavimas ir jų kokybės tikrinimas; užduočių (su vertinimo instrukcijomis) tinkamumo įtraukimui į egzaminų banką tvirtinimas.

4.5.10.5. Užduočių parengimo ir atrinkimo iš užduočių banko konkrečiam egzaminui užtikrinimas, konkretaus egzamino užduočių tvirtinimas.

4.5.10.6. Užduočių konfidencialumo užtikrinimas jas saugant ir/arba perduodant LiMA atsakingiems asmenims egzaminui vykdyti.

4.5.10.7. Apeliacinių skundų svarstymas, sprendimų parengimas ir Sertifikavimo Centro informavimas.

4.5.10.8. Esant indikacijoms, kad egzaminų užduotys galėjo būti netikslios, sprendimų dėl visuotinio egzaminuotos grupės rezultatų keitimo priėmimas, Sertifikavimo Centro informavimas.

4.5.10.9. Apeliacijų ir skundų dėl įtariamų sukčiavimo atvejų ir egzaminavimo procedūrų pažeidimų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas.

4.5.10.10. Konkrečių egzaminų vertinimo komisijos tvirtinimas.

4.5.10.11. Egzaminavimo komisijos narių atranka ir tvirtinimas.

4.5.11. Egzaminavimo administratorius – asmuo ar LiMA padalinys, atsakingas už egzamino proceso organizavimą. 

4.6 Egzaminavimo administratoriaus funkcijos:

4.6.1. Būsimo egzamino vietos (patalpų) parinkimas, jos atitikimą egzaminavo proceso sklandumui įvertinimas ir papildomo būtinų infrastruktūrinio pasirengimo užtikrinimas, kad vieta būtų tinkama egzaminavimui.

4.6.2. Jei egzaminas laikomas nuotoliniu būdu, egzaminavimo platformos parinkimas, egzamino medžiagos parengimas naudojimui, slandus platformos funkcionavimo užtikrinimas. 

4.6.3. Iš Egzaminavimo ir apeliacinio komiteto gautų užduočių parengimas egzaminavimui (spausdinimas, perdavimas elektroniniu būdu) laikantis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų.

4.6.4. Iš Egzaminavimo ir apeliacinio komiteto gautų vertinimo instrukcijų su teisingais atsakymais perdavimas vertintojams laikantis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų. 4.6.5. Pranešimų dėl procesinių egzaminavimo eigos pažeidimų priėmimas ir perdavimas nagrinėti Egzaminavimo ir apeliaciniam komitetui.

4.6.6. Įmonės, kuri teiks el. sąžiningumo patikros (angl. proctoring) paslaugas egzamino metu, jei teorinis egzaminas vykdomas nuotoliniu būdu, atranka.

4.6.7. Vertinamųjų darbų arba dokumentų priėmimas, formalios atitikties patikra, perdavimas vertintojams  laikantis nustatytų procedūrų.

4.6.8. Egzaminavimo ir vertinimo vykdymo organizavimas.

4.7. Egzaminavimo administratoriaus ir Egzaminavimo ir apeliacinės komisijos narių teisės:

4.7.1. Stebėti bet kurio egzamino eigą iš anksto pranešus arba nepranešus.

4.7.2. Gauti informaciją iš egzaminą prižiūrinčių asmenų apie egzamino eigą.

4.7.3. Esant poreikiui, kreiptis į egzaminą laikiusius kandidatus renkant papildomą informaciją apie egzamino eigos aplinkybes.

4.7.4. Gauti informaciją iš el. sąžiningumo patikros (angl. proctoring) įmonės apie įtariamus nesąžiningo egzamino laikymo atvejus; juos perduoti Egzaminavimo ir apeliaciniam komitetui. 

 

5. Straipsnis. Programų lektoriai ir egzaminų vertintojai

 

5.1. Lektorius atrenka LiMA Sertifikavimo centras.

5.2. Vertintojų komisiją atrenka LiMA Egzaminavimo centras, Egzaminavimo ir apeliacinis komitetas.

5.3. Programoje dėstantys lektoriai arba egzaminų vertinimo komisijos nariai turi turėti ne žemesnį nei bakalauro laipsnį ir papildomai atitikti šiuos reikalavimus:

5.4. Specialistų ir specializuotų vadovų lygmens programose (atitinkančiose 4-5 EMC arba EQF lygmenį):

5.4.1. Asmenys, turintys ne mažiau nei trejų metų darbo patirtį siaurai specializuotoje srityje, kurios temas dėsto arba

5.4.2. Verslo konsultantai, turintys ne mažiau nei trejų metų konsultacinę patirtį marketingo srityje arba

5.4.3. Asmenys, turintys ne mažiau nei trejų metų dėstymo patirtį aukštojo mokslo institucijose marketingo srityje.

5.5. Vadovų lygmens programose (atitinkančios 6-7 EMC arba EQF lygmenį):

5.5.1. Asmenys, turintys ne mažiau nei penkerių metų darbo patirtį įvairiose marketingo srityse, tame tarpe vadovaujant marketingo padaliniui arba vykdant įvairias funkcijas, arba

5.5.2. Verslo konsultantai, turintys ne mažiau nei penkerių metų konsultacinę patirtį marketingo srityje arba

5.5.3. Asmenys, turintys ne mažiau nei penkerių metų dėstymo patirtį aukštojo mokslo institucijose marketingo srityje.

5.6. Konkrečiame programos modulyje dėstantys lektoriai negali būti to modulio egzamino vertinimo komisijos nariais.

5.7. Lektoriai atsakingi už:

5.7.1. Savalaikio, informatyvaus, temai specifiško turinio išdėstymą pagal Sertifikavimo Centro pateiktas indikacines turinio gaires.

5.7.2. Turinio atitikimą programos lygmeniui ir mokymosi siekiniams.

5.7.3. Turinio suderinimą su rekomenduojamu vadovėliu ar kitais šaltiniais arba nuorodų į šaltinius pateikimą.

5.7.4. Pagrindinės ir papildomos mokymo medžiagos parinkimą ir/arba parengimą.

5.7.5. Dėstymo ir mokymo metodų pasirinkimą siekiant efektyvaus žinių perdavimo, kandidatų kompetencijų įgijimo, pasirengimo egzaminui.

 

 

5.7.6. Papildomų konsultacijų kandidatams teikimą, jei tai numatyta programoje.  

 

5.8. Konkrečių egzaminų vertinimo komisijos narius tvirtina Egzaminavimo ir apeliacinis komitetas.

 

6. Straipsnis. Kandidatų registravimas į sertifikavimo programas

 

6.1. Apie artimiausias sertifikavimo programas, registracijos terminus, kandidatui keliamus reikalavimus skelbiama interneto puslapyje www.lima.lt

6.2. Sertifikavimo programose ketinantiems dalyvauti asmenims gali būti keliami darbo patirties marketingo srityje, aukštojo išsilavinimo, užimamų pareigų lygmens ar kiti reikalavimai, taikomi konkrečiam kompetencijų lygmeniui. Sertifikavimo centro darbuotojai turi teisę pareikalauti dokumentų ar nuorodų į viešai prieinamą informaciją, pagrindžiančią kandidato tinkamumą.

6.3. Į sertifikavimo programą registruojamasi LiMA svetainėje www.lima.lt nurodytu būdu ir sąlygomis.

6.4. Su dalyviu pasirašoma dalyvavimo sertifikavimo programoje sutartis. 

6.5. Sertifikavimo programos dalyvis sumoka mokesčius sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

 

7. Straipsnis. Egzaminų organizavimas

 

7.1. Kandidato registracija į egzaminą vykdoma tokia tvarka:

7.1.1. Į konkrečią sertifikavimo programą registruotas dalyvis (kandidatas) automatiškai registruojamas į programos tvarkaraštyje numatytus artimiausius egzaminus.

7.1.2. Nemokamai egzamino laikymą galima perkelti vieną kartą ne ilgiau nei dvejiems metams, apie tai informavus Sertifikavimo centrą ne vėliau nei likus 14-iai dienų iki egzamino pradžios. 

7.1.3. Jei kandidatas egzaminą persikėlė arba laiko pakartotinai, apie savo ketinimą dalyvauti pagal grafiką vykstančiame egzamine kandidatas turi informuoti Sertifikavimo centrą ne vėliau nei likus 14-iai dienų iki numatomo egzamino pradžios.

7.1.4. Užregistruotiems į egzaminą kandidatams siunčiamas informacinis el. laiškas likus ne mažiau nei 7 dienoms iki egzamino datos. El. laiške pateikiama tokia informacija:

7.1.4.1. Egzamino vieta.

7.1.4.2. Egzamino pradžios laikas ir kada laukiama atvykstant kandidato;bendra egzamino trukmė.

7.1.4.3 Pildomi reikalavimai ir informacija, jei yra.

7.1.4.4. Kokiomis pagalbinėmis priemonėmis bus galima arba būtina naudotis egzamine.

7.2. Kandidatas turi prieš egzaminą patvirtinti savo tapatybę, t. y. pateikti galiojantį asmens dokumentą, pavyzdžiui, pasą, vairuotojo pažymėjimą, tapatybės kortelę ir pasirašyti dalyvavimo egzamine bei užduoties atidavimo lape. 

7.3. Jei egzaminas laikomas nuotoliniu būdu, kandidato tapatybė tvirtinama taip, kaip nurodyta el. sąžiningumo patikros (angl. proctoring) paslaugos teikėjų reikalavimuose arba parodant asmens dokumentą vertintojams prieš pradedant egzaminą žodžiu.

7.4. Jei kandidatas pageidauja laikyti egzaminą per nuotolį, kuris organizuojamas gyvai, už tokį egzamino laikymą kandidatas turi sumokėti  papildomą naudojamos platformos mokestį.

7.5. Egzaminą įgyvendinantys ar prižiūrintys asmenys turi teisę neleisti dalyvauti egzamine kandidatams, kurie negali įrodyti savo tapatybės arba nesilaiko šiuose nuostatuose nustatytų taisyklių.

7.6. Egzamino eiga

7.6.1. Sertifikavimo programų egzaminai vyksta už uždarų durų. LiMA turi teisę leisti egzamine arba dalyje egzamino dalyvauti Sertifikavimo komiteto nariams, Egzaminavimo centro darbuotojams ir Egzaminavimo ir apeliacinės komisijos nariams, esamų ar numatomų akredituojančiųjų institucijų bei mokymų partnerių atstovams kokybės ir procedūrų laikymosi inspektavimo tikslais. Egzamine dalyvaujantys suinteresuoti asmenys turi laikytis nustatytų taisyklių ir konfidencialumo reikalavimų. 

7.6.2. Egzamino moduliai, jų trukmė ir egzaminavimo būdas (raštu, žodžiu, pagal pateikiamus įrodymus) ir forma (gyvai ar nuotoliniu būdu) nurodoma programos apraše ir kvietime į egzaminą.

7.6.3. Jei egzaminas vykdomas nuotoliniu būdu, gali būti pasitelkiamos trečiosios šalys, teikiančios el. sąžiningumo patikros (angl. proctoring) paslaugą. 

7.6.4. Egzamino metu būtina vykdyti visus egzaminą prižiūrinčių asmenų arba el. sąžiningumo patikrą (angl. proctoring) užtikrinančių trečiųjų šalių nurodymus.

7.6.5. Jei egzaminas vykdomas raštu (nenaudojant kompiuterio), atsakymai surašomi į atsakymų lapą laikantis nustatytų reikalavimų. 

7.6.6. Egzaminą laikantis ar jį baigęs kandidatas neturi trukdyti kitiems kandidatams. Draudžiama valgyti, triukšmauti ar kitaip trikdyti rimtį egzaminavimo ar gretimose patalpose, kalbinti egzamino prižiūrėtoją, jei tai nebūtina sklandžiam procesui užtikrinti. 

7.6.7. Egzaminų užduočių bei juodraščių išsinešti iš egzamino negalima.

7.6.8. Išeiti iš egzamino ir į jį grįžti galima tik išimtiniais atvejais. 

7.6.9. Egzamino stebėtojas gali leisti kandidatui dalyvauti vyksiančiame egzamine, jeigu jis vėluoja ne daugiau kaip 15 minučių, su sąlyga, kad iš auditorijos nebuvo išėjęs nė vienas egzaminą laikantis kandidatas (arba egzamino metu neatsijungė nei vienas nuotoliniu būdu egzaminuojamas kandidatas) ir kiti kandidatai nepatirs dėl to nepatogumų. Jeigu kandidatas pavėlavo į egzaminą, jis negali reikalauti, kad jam egzamino laikas būtų pratęstas.

7.6.10. Kandidatas, dėl negalios negalintis dalyvauti egzamine (egzamino modulyje) įprastu būdu, arba kandidatas, kuriam reikia specialių priemonių ir sąlygų laikyti egzaminą, įskaitant egzamino pratęsimą, turi pranešti apie tai ne vėliau nei likus 30 dienų iki egzamino. Apie galimybes sudaryti specialias egzaminavimo sąlygas sprendžiama individualiai, vertinant poreikio pagrįstumą ir numatomus organizacinius išteklius. LiMA geranoriškai sprendžia egzaminų formos, vietos ir sąlygų pritaikymo asmenims su negalia klausimus.

7.6.11. Egzamino metu iškilus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių galėjo būti reikšmingai sutrukdyta egzamino eiga, egzamino trukmė gali būti pratęsta prarastąja laiko dalimi. Netinkamas kandidato pasirengimas egzaminui, dėl kurio buvo prarastas egzamino laikas, nelaikomas pagrindu pratęsti egzamino laiką. 

7.6.12. Jei egzaminas laikomas žodžiu, kandidatas atsakingas už tai, kad jo pristatymui skirtas laikas neviršytų nustatytos trukmės. Komisija turi teisę nutraukti kandidatą, jei jo pristatymas viršija nustatytą trukmę ir atitinkamai nevertinti nepristatytos dalies.

7.6.13. Egzaminai, kurie vyksta žodžiu, yra įrašomi. Įrašai saugomi LiMA uždaruose serveriuose išimtinai vertinimo peržiūrėjimo tikslu apeliacijos atveju arba egzamino kokybės įvertinimo tikslu. Įrašai neperduodami kandidatui. Įrašai naikinami pasibaigus apeliacijos terminui.

7.6.14. Egzamine dalyvaujantis LiMA ir/arba Mokymų partnerio paskirtas atsakingas darbuotojas privalo pranešti LiMA Sertifikavimo centrui, LiMA Egzaminavimo ir apeliacinei komisijai ir atsakingam Mokymų partnerio darbuotojui apie kandidatus, kurie sukčiavo registruodamiesi į egzaminą arba egzamino metu.

7.6.15. Jeigu egzamino meto pateikiamos egzaminui reikalingas (pagalbines) priemonės, jos turi būti naudojamos pagal auditorijoje tvarką prižiūrinčių asmenų nurodymus. Kandidatai negali naudoti savo atsineštų priemonių.

7.6.16. Įgaliotasis egzaminą prižiūrintis asmuo gali nutraukti egzaminą, jeigu jam atrodo, kad egzamino metu buvo padaryta rimtų pažeidimų.

7.6.17. Draudžiama egzamino raštu metu naudotis bet kokiais telekomunikacijų arba ryšio prietaisais, garso arba vaizdo įranga. Visi egzaminavimo salėje esantys prietaisai turi būti išjungti (palikti jų budėjimo režimu negalima).

7.7. Egzaminų banko sudarymas ir valdymas

7.7.1. Egzaminų bankas gali būti sudarytas iš:

7.7.2. Testinių (uždarų) klausimų su pasirinkimo variantais; Atvirų klausimų; Atvejo analizių su atvirais klausimais.

7.7.3. Jei pagal programos aprašą egzaminas ar jo dalis vykdoma testinių klausimų pagalba, egzaminų bankas turi būti ne mažiau nei šešis kartų didesnis nei klausimų skaičius egzamine. Greta kiekvieno klausimo nurodoma, kuris atsakymo variantas teisingas. Testinių klausimų svoris vienodas. Klausimai suskirstomi temomis. Egzaminui atsitiktine tvarka parenkamas proporcingas klausimų skaičius iš kiekvienos temos. Testinių klausimų vertinimas gali būti vykdomas testų platformos pagalba ir skaičiuojamas automatizuotai.

7.7.4. Jei pagal programos aprašą egzaminas ar jo dalis vykdoma atvirų klausimų pagalba, egzaminų bankas turi būti ne mažiau nei šešis kartus didesnis nei klausimų skaičius egzamine. Klausimai suskirstomi temomis. Egzaminui atsitiktine tvarka parenkamos temos ir proporcingas klausimų skaičius iš temos. Greta klausimų nurodomas klausimo svoris, teisingi atsakymai, pateikiamos vertinimo instrukcijos (pavyzdžiui, už kokį atsakymą skiriamas maksimalus balas, už kokį – dalinis, ar balai gali būti minusuojami ir kokiais atvejais).

7.7.5. Jei pagal programos aprašą egzaminas ar jo dalis pagrįsta atvejo analize ir su ja susijusiais klausimais, egzaminų bankas turi būti ne mažiau nei tris kartus didesnis nei egzamine pateikiamas atvejo analizių skaičius. Atvejų analizė egzaminui parenkama atsitiktine tvarka. Tos pačios atvejo analizės negalima naudoti iš eilės einančiuose egzaminuose ir egzaminuose, kuriuos laiko kandidatai, anksčiau laikę egzaminą pagal tą pačią atvejo analizę. Tokiu atveju analizė eliminuojama iš to egzamino pasirinkimų. Atvejo analizę egzaminuose galima naudoti ne daugiau nei tris kartus. Greta klausimų nurodomas klausimo svoris, teisingi atsakymai, pateikiamos vertinimo instrukcijos (pavyzdžiui, už kokį atsakymą skiriamas maksimalus balas, už kokį – dalinis, ar balai gali būti minusuojami ir kokiais atvejais).

7.7.6. Egzaminų bankas turi būti peržiūrimas ir atnaujinamas arba papildomas atsižvelgiant į pokyčius programose arba marketingo praktikoje ne rečiau nei kartą per dvejus metus.

7.8. Egzamino vertinimas

7.8.1. Klausimų skaičius, maksimalus balų skaičius, minimalus praeinamasis balas, egzamino vertinimo būdas, minimalus vertintojų skaičius egzaminų vertinimo komisijoje nurodomas sertifikavimo programos apraše.

7.8.2. Galimi šie egzamino vertinimo būdai:

7.8.2.1. Kompiuterizuotas testo vertinimas – teisingi atsakymai į uždarus klausimus ir jų svoris suprogramuoti testuose. Balai priskiriami automatiškai.

7.8.2.3. Nekompiuterizuotas testo vertinimas – teisingi atsakymai į uždarus klausimus ir jų svoris nurodomi egzaminuotojui. Kandidatas atsakymų lape surašo atsakymų variantų raidę pagal klausimus. Vertintojas tikrina ir priskiria balus pagal teisingų atsakymų instrukciją ir apskaičiuoja galutinį balą.

7.8.2.4. Nekompiuterizuotas atsakymų į atvirus klausimus vertinimas – vertintojams pateikiami teisingi atsakymai, vertinimo instrukcijos ir klausimo svoris; vertintojai skiria balus už klausimus ir apskaičiuoja galutinį balą.

7.8.2.5. Nekompiuterizuotas rašto darbo vertinimas – vertintojams pateikiamas vertinamų kompetencijų sąrašas ir balų priskyrimo instrukcijos; vertintojai skiria balus už rašto darbą.

7.8.2.6. Egzamino žodžiu vertinimas – vertintojams pateikiamas vertinamų kompetencijų sąrašas ir balų priskyrimo instrukcijos; vertintojai skiria balus už egzaminą žodžiu (rašto darbo gynimą).

7.9 Vertinimo nuoseklumas ir teisingumas užtikrinamas šiomis priemonėmis:

7.9.1. Kompiuterizuotam arba nekompiuterizuotam testo vertinimui: 

Klausimai, į kuriuos daugiau nei 70 % kandidatų atsakė neteisingai, peržiūrimi Egzaminavimo ir Apeliacijų komitete, įvertinant formuluočių aiškumą ir klausimo ar atsakymų teisingumą. Jei nustatoma, kad klausimo ar atsakymų formuluotė yra neteisinga ar klaidinanti, klausimas anuliuojamas iš egzamino tiems kandidatams, kurie pateikė neteisingus atsakymus. Galutinis egzamino rezultatas (teisingų atsakymų procentas) yra perskaičiuojamas. Egzamino rezultatai yra pakeičiami duomenų bazėse ir (jei jau buvo pateikta) spausdintiniuose arba skaitmeniniuose egzamino rezultatų pažymėjimuose

7.9.2. Atvirų klausimų vertinimui:

7.9.2.1 Paskirtam vertintojui įvertinus visus kandidatus, du Egzaminų ir apeliacinio komiteto nariai įvertina mažiausiai penkis atsitiktinai pasirinktus kandidatus. Jei jų įvertinimo vidurkis skiriasi nuo nuo vertintojo įvertinimų vidurkio daugiau nei 25%, skiriamas antras vertintojas, kuris turi įvertinti visus kandidatus. Galutinis kandidato įvertinimas yra dviejų vertintojų vertinimo vidurkis. Po egzamino, Egzaminų ir apeliacinio komiteto turi surengti posėdį su vertintojais ir aptarti egzaminavimo standartą ir skirtingo vertinimo priežastis, bei imtis kitų priemonių vertinimo nuoseklumui užtikrinti (pavyzdžiui, papildyti vertinimo instrukcijas arba pateikti papildomus šaltinius būsimiems vertintojams ir/arba kandidatams).

7.9.2.2. Visus įvertinimus, kurių balų intervalas svyruoja vienu balu į bet kurią pusę nuo „Išlaikyta“ įvertinimo turi įvertinti antrasis vertintojas. Jei įvertinimas nesikeičia iš „Neišlaikyta" į „Išlaikyta" arba iš „Išlaikyta" į „Neišlaikyta", pirmojo vertintojo įvertinimas yra galutinis kandidato įvertinimas. Jei antrasis vertintojas pateikia įvertinimą, dėl kurio „Išlaikyta” rezultatas turėtų pasikeisti į „Neišlaikyta” arba „Neišlaikyta” į „Išlaikyta”, bent du Egzaminų ir apeliacijų komiteto nariai turi peržiūrėti kandidato atsakymus, jų įvertinimą ir kandidato galutinį balą. Egzaminų ir apeliacijų komiteto narių įvertinimų vidurkis yra galutinis egzamino įvertinimas.

7.9.2.3. Jei nustatoma, kad žemą įvertinimą lėmė klausimo ar instrukcijos neaiškumas ir/arba neteisinga formuluotė, Egzaminų ir apeliacijų komitetas pateikia naujus nurodymus, kaip vertinti kandidatus. Visi egzaminai vertinami iš naujo. Išimtiniais atvejais klausimas gali būti anuliuotas iš egzamino. Tokiu atveju kandidatai, negavę taškų už šį klausimą, bus vertinami tik pagal atsakymus į kitus klausimus (kitų klausimų maksimali taškų suma laikoma 100 %).

7.10. Kandidatas yra atsakingas už tai, kad, egzaminui pasibaigus, būtų įteikta visa jo egzamino raštu užduotis bei visi atsakymų lapai. Jeigu egzamino darbas (ar bet kuri užduoties dalis, net jei joje nebuvo pateikiami atsakymai) buvo išneštas už salės ribų, bus laikoma, kad kandidatas egzamino nelaikė. Juodraštis nepriskiriamas egzamino darbui, todėl nėra vertinamas, tačiau turi būti paliktas auditorijoje (negalima jo išsinešti).

7.11. Kandidatui apie egzamino raštu rezultatus pranešama per dešimt darbo dienų el. paštu asmeniškai. Jei egzaminas vyko žodžiu, ir jeigu taip numatyta programos apraše, vertinimas gali būti praneštas egzamino metu. Po egzamino žodžiu paskelbtas vertinimas patvirtinamas raštu. 

7.12. Egzamino balas pranešamas kandidatui nurodant jį dviejų dešimtųjų dalių po kablelio tikslumu. 

7.13. Egzamino(ų) balai saugomi LiMA ir/arba akredituojančios institucijos registruose. Egzamino balai nėra nurodomi ant sertifikavimo pažymėjimo (diplomo).

7. 14. Tais atvejais, kai išlaikomi pavieniai egzaminų moduliai, tačiau dėl neigiamų kitų modulių egzaminų rezultatų kandidatas negauna kompetenciją liudijančio sertifikato, išlaikyto modulio egzaminų rezultatai galioja dvejus metus. 

7.15. Trūkstamą modulį galima laikyti pakartotinai su bet kuriuo LiMA organizuojamu analogiškos programos egzaminavimo srautu. Į trūkstamo modulio egzaminą būtina registruotis bendrąja tvarka. 

7.16. Egzaminų atšaukimas

7.16.1. LiMA turi teisę dėl rimtų priežasčių atšaukti suplanuotus egzaminus. Kandidatai kiek galima greičiau apie tai informuojami.

7.16.2. Jeigu dėl nenugalimos jėgos aplinkybių neįmanoma tęsti suplanuoto egzamino, LiMA neprisiima atsakomybės už galimai su tuo susijusias kandidato arba trečiųjų asmenų išlaidas, nebent tokios situacijos arba išlaidų priežastis būtų pačios LiMA aplaidumas arba šiurkštus nusižengimas. Tokiu atveju LiMA įsipareigoja sudaryti kandidatui sąlygas dar kartą laikyti egzaminą nepatiriant papildomų išlaidų. Papildomo egzamino datą ir laiką nustato LiMA.

7.17 Susipažinimas su vertinimu 

7.17.1. LiMA egzaminų užduočių ir atsakymų lapai bei juodraščiai po raštu laikyto egzamino kandidatams neatiduodami. 

7.17.2. Kiekvienas raštu vykusiame LiMA egzamine dalyvavęs kandidatas turi teisę per 30 dienų nuo laiško apie egzamino rezultatą išsiuntimo asmeniškai susipažinti su egzamino darbo kopija, egzamino medžiaga, atsakymų instrukcijomis ir informacija apie didžiausią galimą surinkti balų skaičių už kiekvieną (dalinį) klausimą. 

7.17.3. Egzamino kopijos, atsakymų indikacijos ar paaiškinimai nėra siunčiami elektronine forma. Egzaminai nekomentuojami nuotolinio ryšio priemonėmis. 

7.17.4. Esant poreikiui organizuojama viena egzamino rezultatų peržiūros sesija nustatytu laiku ir nustatytoje vietoje (nepasibaigus apeliacijos pateikimo terminui) Jos metu kandidatas gali susipažinti su įvertinto egzamino darbo kopija. Kandidatui pageidaujant aptarti egzamino rezultatus, jam sudaromos sąlygos tai padaryti.

 

8.Straipsnis. Sertifikato išdavimas

 

8.1. Atitinkamą kompetenciją liudijantis sertifikavimo pažymėjimas (sertifikatas) išduodamas, kai teigiamai išlaikomi visi į egzamino sandarą įeinantys moduliai.

8.2. Profesinę marketingo specialisto arba vadovo kompetenciją liudijančio sertifikavimo pažymėjimo  galiojimo laikas neribojamas.

8.3. Sertifikuotas asmuo įrašomas į LiMA sertifikuotų specialistų, vadovų arba profesionalų registrą, kuris skelbiamas viešai, nebent kandidatas reikalauja neviešinti jo duomenų raštu. 

8.4. Sertifikavimo pažymėjimo dublikatai išduodami pareikalavus jų raštu už atskirą mokestį. 

 

9. Straipsnis. Skundų ir apeliacijų teikimo ir nagrinėjimo procedūra

 

9.1. Skundus ir apeliacijas nagrinėja LiMA Egzaminavimo ir apeliacinė komisija. Atskirais atvejais LiMA Egzaminavimo ir apeliacijų komitetas gali pasitelkti ekspertus iš Lietuvos ir kitų šalių aukštojo mokslo institucijų, programą akreditavusios institucijos ar konkrečioje srityje besispecializuojančių profesionalaus konsultavimo paslaugas teikiančių įmonių. 

9.2. Kandidatas per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie egzamino arba rezultatą išsiuntimo gali pateikti apeliaciją vertinimui LiMA Egzaminavimo ir apeliacinei komisijai. 

9.3. Skundus dėl egzamino procedūrų pažeidimų gali pateikti kandidatai ir egzaminavimo procesą organizavę bei prižiūrėję asmenys per 5 darbo dienas nuo incidento. 

9.4. Skundai ir apeliacijos visada nagrinėjamos konfidencialiai.

9.5. Egzaminavimo ir apeliacinė komisija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo skundo arba apeliacijos gavimo informuoti kandidatą apie savo išvadas. Paaiškėjus, kad tyrimui atlikti reikia daugiau laiko, kandidatui bus apie tai pranešta per trisdešimt darbo dienų. Kartu turi būti nurodyta pratęsimo priežastis ir numatomas išvadų pateikimo terminas. 

9.6. Egzaminavimo ir apeliacinė komisija skundus ir apeliacijas registruoja bei saugo vienerius kalendorinius metus.

9.7. Nagrinėdama apeliaciją Egzaminavimo ir apeliacinė komisija remiasi šaltiniais, kurie buvo nurodyti kaip pagrindiniai šaltiniai programos studijoms, arba oficialiais skaitmeninio marketingo kanalų šaltiniais (pavyzdžiui, Google Analytics išaiškinimu dėl sąvokų ir formulių). Kandidatas, argumentuodamas apeliaciją, gali pateikti kitus jam žinomus šaltinius, tačiau jei šaltiniai prieštarauja vienas kitam, priimant sprendimą bus vadovaujamasi oficialiais programos šaltiniais. Kylant ginčams dėl šaltinio patikimumo, atsižvelgiama į šaltinio kokybę (pvz., akademinis ar neakademinis), autorystę (pvz., žinomas autorius ar autoriui nepriskirtas internetinis tinklaraštis).

 

10. Straipsnis. Sukčiavimas.

 

10.1. Sukčiavimas – tai bet koks netinkamo poveikio kolektyviniam arba individualiam egzamino ar  vertinimo rezultatui darymas savo ar kito asmens naudai (pavyzdžiui, tapatybės klastojimas). 

10.2. Sukčiavimu laikoma:

10.2.1. Nusirašinėjimas – bet koks literatūros, pagalbinių priemonių, kurios nėra aiškiai numatytos taisyklėse, ar padėjėjų turėjimas ir (arba) naudojimas egzamino metu, taip pat poveikio egzamino rezultatui darymas netinkamu būdu (pavyzdžiui, nusižiūrint nuo kito kandidato).

10.2.2. Plagijavimas – rašto darbo, atskirų jo dalių, teksto fragmentų panaudojimas iš kitų autorių darbų, nenurodžius ankstesnio autoriaus, t. y. kai asmuo pristato plagiatą taip, tarsi tai būtų jo nuosavas darbas.

10.2.3 Tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimas rašto darbe (išskyrus atvejus, kai įmonės rezultatams maskuoti konfidencialumo tikslais įvedami daugikliai), pavyzdžiui, fiktyvi duomenų analizė.

10.2.4. Kiti nederamo, neetiško elgesio atvejai, galėję paveikti egzamino ar vertinimo rezultatus kandidato ar kito asmens naudai.

10.3. Nustačius sukčiavimo atvejį egzamino metu, kandidatas pašalinamas iš egzamino. 

10.4. Įtariamas sukčiavimo atvejis perduodamas nagrinėti Egzaminavimo ir apeliacinei komisijai, kuri turi išnagrinėti atvejį per 30 dienų ir raštu informuoti LiMA Sertifikavimo centrą bei kandidatą apie sprendimą.

10.5. Nustačius sukčiavimo atvejį, kandidatui gali būti taikomos šios nuobaudos (visos drauge arba atskirai):

10.5.1. Konkretaus egzamino ar paraiškos nevertinimas.

10.5.2. Įvertinto egzamino ar paraiškos rezultatų anuliavimas.

10.5.3. Draudimas dalyvauti artimiausiuose egzaminuose ar vertinimuose, tačiau ne ilgiau kaip dvejus metus. 

10.6.Egzaminavimo ir apeliacinė komisija atvejį nagrinėja taikydama visų šalių apklausos principą. Jei kandidatas operatyviai nepateikia paaiškinimo, laikoma, kad kitų šalių pateikti duomenys atitinka tikrovę. 

10.7. Jeigu Egzaminavimo ir apeliacinė komisija nustato, kad kandidatas nesukčiavo, LiMA imasi veiksmų, kad kandidatas galėtų kiek galima greičiau iš naujo laikyti egzaminą netaikant papildomo mokesčio.

 

11. Straipsnis. Nuosavybės teisė

 

11.1. Kandidatų pateikti atsakymai į egzaminų užduotis, išskyrus kandidatų parengtus rašto darbus, susijusius su tam tikra verslo įmone ir/arba sritimi (pavyzdžiui, marketingo planai), nuosavybės teise priklauso LiMAi.

11.2. Rašytinės ir skaitmeninės egzamino užduotys ir kandidatų sprendimai (atsakymai) kandidatams neatiduodamos.

11.3. LiMA ir mokymų partneriai pasilieka teisę nuasmenintus egzaminų darbus (išskyrus parengtus marketingo planus su konfidencialia įmonės informacija) ar jų fragmentus naudoti kandidatų mokymo tikslais, pvz., demonstruojant tipinius gerus ir klaidingus atsakymus bei aiškinant vertinimo kriterijus. 

 

12. Straipsnis. Kokybės kontrolė

 

12.1. Sertifikavimo projekto kokybės stebėseną ir tobulinimą įgyvendina Sertifikavimo centras ir Sertifikavimo komitetas vadovaudamasi šiomis priemonėmis:

12.1.1.Kandidatų apklausomis po kiekvienos paskaitos, siekiant įvertinti konkrečios paskaitos tinkamumą programai ir lektoriaus darbo kokybę.

12.1.2. Kandidatų apklausomis po programos pabaigimo. Jose vertinama, kiek vertingos buvo atskiros programos paskaitos, dėstytojų paskaitų kokybė bendrame programos kontekste, dėstytojų bendravimas ir atgalinio ryšio teikimas, pasirengimas egzaminams ir egzaminai, komunikacija ir kursų procesas, tobulintini programos elementai.

12.1.3. Formaliu ir neformaliu lektorių ir egzaminatorių, valdymo organų narių, išorinių

asmenų, pavyzdžiui, rinkos nuomonių lyderių grįžtamuoju ryšiu.

12.1.4. Gerąja tarptautine praktika, kitų mokymų, kompetencijų ir kvalifikacijos pripažinimo institucijų praktika.

12.2. Kritiniu tašku laikomas paskaitos (lektoriaus) vertinimo vidurkis, kuris yra žemiau 7-ių dešimties balų vertinimo skalėje. Tokiais atvejais LiMA Sertifikavimo centras taiko vieną ar kelias iš šių priemonių paslaugų kokybei atitaisyti:

12.2.1. Lektorius įpareigojamas pateikti papildomą medžiagą, būtiną egzaminui pasiruošti.

12.2.2. Lektorius įpareigojamas įrašyti papildomą video paskaitą, arba pravesti papildomą paskaitą gyvai, jei tai būtina egzaminui pasiruošti.

12.2.3. Organizuojama papildoma kito lektoriaus paskaita analogiškai temai išdėstyti. Priklausomai nuo situacijos, paskaita gali būti trumpesnė arba teikiama kita forma, nei originali paskaita, jei to pakanka egzaminų pasirengimui.

12.2.4. Programoje kviečiamas dėstyti kitas lektorius.

12.3. Kritiniu tašku laikomas programos vertinimo vidurkis, kuris yra žemiau 7-ių dešimties balų vertinimo skalėje. Tokiais atvejais LiMA Sertifikavimo centras taiko šias priemones:

12.3.1. Per penkias darbo dienas po rezultatų gavimo informuoja LiMA Sertifikavimo Komitetą apie žemą programos vertinimą ir galimas to priežastis (pvz., žemą atskirų paskaitų vertinimą, netinkamą kandidatų atrinkimą ar informavimą dėl programos lygmens ar mokymosi rezultatų, esminius trikdžius procese dėl netinkamo valdymo ar force majeure aplinkybių ir pan.).

12.3.2. LiMA Sertifikavimo Komitetas suburia darbo grupę esminėms programos korekcijoms sukurti ir įgyvendinti nuo sekančio sertifikavimo programos ciklo. 

12.4. Akredituojanti institucija turi teisę audituoti sertifikavimo vykdymą, tai yra, prižiūrėti, kad procedūros, mokymai ir egzaminai atitiktų standartus. Akredituojančios institucijos atstovams suteikiama teisė susipažinti su kandidatų atrankos dokumentais, egzaminų atsakymais ir vertinimais, peržiūrėti turimus egzaminų žodžiu įrašus, stebėti mokymus ir/arba egzaminus. 


Patvirtinta LiMA Valdybos posėdyje 2023 birželio 14 dieną. 

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Dovilė Balinskaitė
LiMA sertifikavimo vadovė

+370 (615) 11 030

sertifikavimas@lima.lt