LiMA privatumo politika

 

PRIVATUMO POLITIKA

2022 m. balandžio 4 d.

 

Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti su Lietuvos marketingo asociacija (toliau – LiMA arba Mes), naudojasi LiMA teikiamomis paslaugomis, stebi LiMA veiklą administruojamose socialinių tinklų paskyrose arba lankosi internetinėje svetainėje https://www.lima.lt (toliau – Internetinė svetainė).

 

Duomenų valdytojas

Lietuvos marketingo asociacija, į. k. 300062236, Gedimino Prospektas 20 (Workland) , Vilnius. 

Bendrosios sąvokos

Duomenų subjektas – fizinis asmuo ar jo atstovas, juridinio asmens atstovas, kuris naudojasi, naudojosi ar ketina naudotis LiMA paslaugomis ir kurio asmens duomenis LiMA gauna ir tvarko pagal šią Privatumo politiką.

 

Asmens duomenys – bent kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba galima nustatyti (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt.).

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (pvz., rikimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, ištrynimas ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymo principai

LiMA tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

LiMA, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  • asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);
  • asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • asmens duomenis tvarko tik tie LiMA darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai, kurie LiMA teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis LiMA vardu ir LiMA ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • LiMA atsakinga už tai, kad būtų laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, LiMA įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Mus. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

 

Duomenų subjektas, pateikdamas LiMA trečiųjų asmenų asmens duomenis, įsipareigoja informuoti šiuos asmenins apie jų duomenų pateikimą LiMA ir supažindinti su šia Privatumo politika.

Asmens duomenų šaltiniai 

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas kreipiasi į Mus, naudojasi Mūsų teikiamomis paslaugomis, užduoda klausimus, kreipiasi į Mus prašydamas suteikti informaciją ir pan.

 

Asmens duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų šalių, pvz. juridinių asmenų, kurie pateikia savo atstovų arba darbuotojų asmens duomenis, arba iš rekomendacijas pateikiančių asmenų.

 

Asmens duomenys gali būti gaunami duomenų subjektui lankantis Internetinėje svetainėje, tais atvejais, kai į duomenų subjekto galinį įrenginį įrašomi Internetinėje svetainėje naudojami slapukai.

Tvarkomi asmens duomenys

LiMA tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: 

 • Asmens tapatybės nustatymo duomenys (vardas, pavardė, gimimo data);

 • Kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė);

 • Duomenys, susiję su kvalifikacija (išsilavinimas, kvalifikacinių mokymų pažymėjimai, kita);

 • Duomenys, susiję su darbo patirtimi (darbovietė, pareigos, patirtis marketingo srityje);

 • Prisijungimo prie savitarnos paskyros duomenys;

 • Duomenys, susiję su Internetinės svetainės naudojimu (IP adresas, naršymo internetinėje svetainėje istorija).

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Duomenys LiMA tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams: (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai asmens duomenis būtina tvarkyti, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis LiMA tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • Naujų narių priėmimas, narių administravimas;

 • Sertifikuotų skaitmeninio marketingo specialistų, vadovų egzaminų rengimas;

 • Mokymų organizavimas;

 • Renginių organizavimas;

 • Sutarčių su partneriais sudarymas ir vykdymas;

 • Kandidatų į darbo vietas atranka;

 • Personalo ir vidaus administravimas;

 • Veiklos viešinimas, populiarinimas internetinėje svetainėje;

 • Tiesioginė rinkodara;

 • Praktika;

 • Rekomendacijos;

 • Savitarnos paskyros administravimas;

 • Internetinės svetainės, socialinių paskyrų administravimas; 

 • Naujienlaiškių siuntimas

Asmens duomenų tvarkymas naujų narių priėmimo ir esamų narių administravimo tikslu

LiMA tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:

  1.  Narių (fizinių asmenų) asmens duomenis: prisijungimo prie paskyros vardas, vardas, pavardė, gimimo data, miestas, tel. numeris, el. pašto adresas, išsilavinimas, specialybė, dabartinė darbovietė, patirtis marketingo srityje, pareigos, priklausymas kitoms organizacijoms, patirties marketingo srityje laikotarpis, marketingo srities diplomas, nuotrauka, skyrius, pasiūlymai ir pageidavimai, lūkesčiai iš asociacijos ir pateikiama informacija, kuo narys gali prisidėti prie asociacijos, mokesčiai už narystę ir renginius, dalyvavimas renginiuose, banko sąskaitos numeris. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutarties su duomenų subjektu sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.).
  2. Asmenų, kurie patvirtina nario patirtį marketingo srityje, asmens duomenis: vardas, pavardė, darbovietė, kontaktinė informacija, el. pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).
  3. Narių (juridinių asmenų atstovų) asmens duomenis: kontaktinio asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, pareigos, ir kita fizinio asmens anketoje pateikiama informacija. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 

LiMA asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų po santykių pasibaigimo, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu – 10 (dešimt) metų po santykių pasibaigimo arba kol bus atšauktas sutikimas.

Asmens duomenų tvarkymas sertifikuotų skaitmeninio marketingo specialistų, vadovų egzaminų rengimo tikslu

Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi vadovaujantis sutarties su duomenų subjektu sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir duomenų subjekto sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

LiMA tvarko šiuos sertifikavimo kursų dalyvių asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, pareigos, įmonė, kurioje dirba, el. pašto adresas, darbinė patirtis, gimimo data, adresas, LiMA išduoto diplomo numeris, automobilio valstybinis numeris (patekimui į automobilių stovėjimo aikštelę).

 

Taip pat nurodytu tikslu LiMA tvarko šiuos sertifikavimo kursų Alumni asmens duomenis: vardas, pavardė, nuotrauka, pareigos, įmonė, kurioje dirba, LiMA išduoto diplomo numeris.

 

Nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu sertifikavimo kursų dalyvių asmens duomenys teikiami šiems duomenų gavėjams: UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, Europos marketingo konfederacija, Nyderlandų marketingo asociacija (Duch Institute of Marketing (NIMA)).

 

Asmens duomenis LiMA saugo 5 (penkis) metus nuo diplomo įteikimo dienos. Nuasmeninti sertifikavimo kursų dalyvių asmens duomenys mokomaisiais tikslais saugomi 7 (septynis) metus.

Asmens duomenų tvarkymas renginių ir mokymų organizavimo tikslu

LiMA tvarko šiuos asmens duomenis:

 1. pranešėjo vardas, pavardė, nuotrauka, telefono numeris, el. pašto adresas, įmonės/organizacijos pavadinimas, pareigos, specialūs mitybos reikalavimai, alergijos sutarties su duomenų subjektu sudarymo ir vykdymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.), specialių kategorijų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

 2. renginių dalyvių asmens duomenis: vardas, pavardė, tel. numeris, pareigos, įmonės, kurią atstovauja pavadinimas, el. pašto adresas. Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu ((BDAR 6 str. 1 d. a p.), kai duomenų subjektas į renginius registruojasi asmeniškai ir LiMA teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.), kai duomenų subjektą užregistruoja juridinis asmuo (pvz., darbdavys).

Duomenų subjektų asmens duomenis LiMA saugo 10 metų po renginio pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymas Metų marketingo vadovo rinkimo tikslu

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

LiMA tvarko šiuos asmens duomenis:

 

kandidatų į Metų marketingo vadovo poziciją: vardas, pavardė, tel. numeris, pareigos, įmonės, kurią atstovauja pavadinimas, el. pašto adresas, nuotrauka, kvalifikacija, visuomeninė veikla; 

 

rekomenduojančių asmenų: vardas, pavardė;

 

rekomenduojamų asmenų: vardas, pavardė, tel. numeris, pareigos, įmonės, kurią atstovauja pavadinimas, el. pašto adresas, LinkedIn profilis;

 

rinkimų komisijos narių: vardas, pavardė, nuotrauka, tel. numeris, pareigos, įmonės, kurią atstovauja pavadinimas, el. pašto adresas.

 

Kandidatų į Metų marketingo vadovo titulą asmens duomenys perduodami vertinimo komisijai.

 

Nominantų, nugalėtojų ir rinkimo komisijos narių asmens duomenys skelbiami viešai LiMa interneto svetainėje.

 

Rekomendacijas teikiantys asmenys yra atsakingi informuoti rekomenduojamus asmenis apie jų duomenų perdavimą LiMA ir supažindinti su šia privatumo politika. 

 

Duomenų subjektų asmens duomenis LiMA tvarko 10 metų po renginio pabaigos arba kol bus atšauktas sutikimas.

Asmens duomenų tvarkymas SMP titulavimo tikslu

Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi vadovaujantis sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

LiMA tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, darbo patirtis, įmonė, kontaktai.

 

Duomenų subjektų asmens duomenis LiMA tvarko 10 metų po renginio pabaigos arba kol bus atšauktas sutikimas.

Asmens duomenų tvarkymas LiMA veiklos viešinimo ir populiarinimo tikslu

Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi vadovaujantis sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

LiMA tvarko šiuos renginių dalyvių, LiMA narių, LiMA organizuojamų mokymų vedėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, įmonė, kuriai atstovauja, pareigos, nuotrauka (atvaizdas), vaizdo įrašas, kuriame asmuo yra užfiksuotas.

 

Asmens duomenys gali būti skelbiami LiMA internetinėje svetainėje, LiMA administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

 

Duomenų subjektų asmens duomenis LiMA tvarko 10 metų.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu

Kiekvienas LiMA internetinės svetainės lankytojas gali užsisakyti naujienas apie LiMA vykdomą veiklą, organizuojamus renginius (užsiprenumeruoti naujienlaiškį), nurodęs savo el. pašto adresą naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus asmens duomenų (el. pašto adreso, tel. numerio, miesto) tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

 

LiMA naujienlaiškius LiMA teikiamų paslaugų gavėjams siunčia įgyvendindama LiMA teisėtą interesą informuoti paslaugų gavėjus apie panašias paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugų gavėjai prieš suteikiant paslaugą ar vėliau išreiškė nesutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

LiMA siunčiamų naujienlaiškių galima atsisakyti bet kuriuo metu paspaudus naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą arba pateikus prašymą el. pašto adresu Info@lima.lt.

 

Duomenų subjektų asmens duomenis LiMA tvarko 10 metų nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos arba paskutinės paslaugos suteikimo dienos.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo arba praktikos atlikimo tikslu

Potencialūs LiMA darbuotojai ir praktikantai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). 

 

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią LiMA skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

 

Pasibaigus atrankai į konkrečią LiMA skelbiamą poziciją, Jūsų asmens duomenys saugomi 2 metus nuo Jūsų kandidatavimo dokumentų pateikimo dienos arba kol atšaukiate savo sutikimą.

Duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas. 

 

Tais atvejais, kai Mums pateikiate Jus rekomenduojančio asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Mums ir supažindinimą su šia Privatumo politika.

Asmens duomenų teikimas 

LiMA įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

 

LiMA turi teisę teikti Jūsų asmens duomenis:

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

 • Įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, Mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams;

 • Kitiems asmenims, susisijusiems su Mūsų paslaugų teikimu, tokiems kaip archyvavimo, pašto ar kitų paslaugų teikėjai, pasitelkti duomenų tvarkytojai.

Asmens duomenų saugojimo terminas

LiMA surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) LiMA informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

 

Įprastai sutartys ir jose esantys duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo momento.

 

Nors sutartis su LiMA gali būti nutraukta, tačiau LiMA ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

Atskiri duomenų saugojimo terminai nurodomi šioje Privatumo politikoje prie atskiro asmens duomenų tvarkymo tikslo aprašymo.

Duomenų teikimas už ES/EEE ribų

LiMA, siekdama įgyvendinti jai pavestus Europos Sąjungos projektus, tam tikrais atvejais privalo teikti duomenų subjektų asmens duomenis už ES/EEE ribų. LiMA pažymi, kad teikdama duomenis už ES/EEE ribų, taikome BDAR V skyriuje numatytus duomenų perdavimo pagrindus ir taiko pakankamas techninės ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti. 

Automatizuotas sprendimų priėmimas

LiMA, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

Duomenų subjekto teisės ir atsakomybė

Jūs turite šias teises:

 • gauti informaciją apie LiMA tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

 • kreiptis į Mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi LiMA patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;

 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia LiMA arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

 • bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. 

   

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Mus el. paštu info@lima.lt.

 

Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę. 

 

Jūs privalote:

 • informuoti Mus apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Mums svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

 • pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui LiMA galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

Paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

LiMA valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, Linkedin, Instagram ir YouTube. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius LiMA paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai gali rinkti informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinkle, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. 

 

Daugiau apie Facebook privatumo politiką galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php

Daugiau apie Linkedin privatumo politiką galima sužinoti čia:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Daugiau apie Instagram privatumo politiką galima sužinoti čia: https://help.instagram.com/519522125107875 

Daugiau apie YouTube privatumo politiką galima sužinoti čia: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

 

LiMA, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai, suteikdami Mums galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu LiMA negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

 

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su LiMA per socialinius tinklus, apsilankant LiMA paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus, LiMA gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Slapukai

Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelės apimties rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. 

 

Slapukų naudojimas leidžia identifikuoti vartotojus ir suteikia galimybę Internetinės svetainės galimybėmis naudotis pilna apimtimi. 

 

Jeigu nepakeisite savo naršyklės nustatymų taip, kad būtų neįrašomi visi arba tam tikri slapukai, tuomet slapukai bus įrašomi į Jūsų įrenginį jums pirmą kartą lankantis šioje interneto svetainėje. Norėdami sutikti su internetinėje svetainėje naudojamais slapukais, spauskite mygtuką „Sutinku“. Jei nepaspausite mygtuko „Sutinku“ arba paspausite „Nesutinku“, neduosite sutikimo į Jūsų įrenginį įrašyti nebūtinuosius slapukus.

 

Su Internetinėje svetainėje naudojamais slapukais galite susipažinti čia.

 

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. balandžio 4 d.

 

Privatumo politiką parengti ir atnaujinti padėjo LiMA asmens duomenų apsaugos agentūra